Resa i Lärande

Attraktiv förskola – Utbyte Norra Hisingen och Bassa Reggiana i Italien
I samband med att den nya stadsdelen bildades ville politikerna i nämnden ta med sig erfarenheter av Kärra-Rödbos arbete med internationellt samarbete. Detta har visats sig vara en framgångsfaktor för att synligöra barns kompetenser och att utveckla verksamheten.

Politikernas och vårt gemensamma mål är att skapa en likvärdig förskola i Norra-Hisingen. Politikerna satsar medel för att möjliggöra en utveckling i stadsdelen där samarbetet med den Italienska provinsen Bassa-Reggiana är ett led i ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Ett av uppdragen är att genomföra studieresor för att skapa utbyte kollegor emellan, stärka förskolans roll, titta på olika arbetsätt och att reflektera tillsammans, för att på så vis utveckla förskolorna i Norra-Hisingen.
Samarbetet ger oss möjlighet att lära oss mer av deras långvariga utveckling av förskolans arbete med bland anant synen på det kompetenta barnet, arbetet med barns "100 språk" och att fånga och skapa sammanhang för barns lärande med hjälp av projektarbete. Där är det demokratiska grupplärandet är en viktig del.
Allt detta följs upp med pedagogisk dokumentation (reflektioner, dialog, bilder och analyser) Detta arbete stämmer väl överens med läroplanens mål och tillsammans med det arbetet så blir detta utbytet ett sätt att utveckla och fördjupa förskolans arbete i Norra Hisingen.

Tack vara att vi har dessa kontakter och att politikerna gett möjlighet till detta fortsatta utbyte så ordnas studieresor för pedagoger till Bassa Reggiana. Vid dessa resor så får pedagoger möjlighet att sätta sig in i praktiken på förskolorna i distriktet, reflektera och lyssna på föreläsningar. Gruppen kommer sedan ta med sina nya erfarenheter hem och sprida sina nya erfarenheter, kunskaper och intryck till sina kollegor i Norra Hisingen.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar